☰ Menu
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz Umów i Porozumień

WYKAZ UMÓW I POROZUMIEŃ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, RATOWNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA
 

Lp.

Pełna nazwa aktu

Data podpisania

1

Porozumienie w sprawie prewencji pożarowej pomiędzy Międzynarodowymi Targami Pożnańskimi a Komendą Wojewódzką PSP

16 marca 1993r.

2

Porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy a Komendą Wojewódzką PSP

12 grudnia 1994r.

3

Porozumienie w sprawie przejęcia i dalszego funkcjonowania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach zawarte pomiędzy Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Komendą Wojewódzką PSP i Zarządem Miejskim Gminy Rakoniewice

16 listopada 1995r.

4

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP
a Dyrektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego dot. współpracy na rzecz likwidacji zagrożeń budowlanych

16 grudnia 1996r.

5

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Komendą Wojewódzką PSP

21 lutego 2000r.

6

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin a Komendą Wojewódzką PSP

25 lutego 2000r.

7

Notatka służbowa - dot. Ustnego porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej
a Komendą Wojewódzką PSP

03 kwietnia 2000r.

8

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a Komendą Wojewódzką PSP 

05 kwietnia 2000r.

9

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP
a Kierownikiem Zespołu Lotnictwa Sanitarnego Poznań - Ławica
w sprawie zasad dysponowania do zdarzeń Zespołu Lotnictwa Sanitarnego

12 kwietnia 2000r.

10

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii a Komendą Wojewódzką PSP

18 maja 2000r.

11

Porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Inspektoratu Dozoru Technicznego a Komendą Wojewódzką PSP

06 czerwca 2000r.

12

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP
a Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin WUW w Poznaniu dot. współpracy w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych

06 czerwca 2000r.

13

Umowa nr 18 zawarta pomiędzy Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania a Komendą Wojewódzką PSP w sprawie zwrotów kosztów

11 lipca 2000r.

14

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP a Prezesem Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dot. współpracy w realizacji ustawowych zadań

12 grudnia 2000r.

15

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP a Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w sprawie zasad opracowania i uzgadniania projektów planów urządzania lasów

14 lutego 2001r.

16

Umowa o współpracy w zakresie dysponowania Pogotowia Ekologicznego pomiędzy Prezesem PROTE a Komendą Wojewódzką PSP

28 września 2001r.

17

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP
a Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu dot. współpracy w zakresie wspólnym dla zakresu działania

24 lipca 2002r.

18

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Komendą Wojewódzką PSP

30 września 2002r.

19

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP a PGNiG S.A. w Warszawie o/przesyłu gazu w Poznaniu dot. rozpoznawania zagrożeń, opracowywania procedur, współdziałania w akcjach ratowniczych i wspólnych szkoleń (dot. przesyłu gazu pod wysokim ciśnieniem)

02 października 2002r.

20

Umowa nr MP/PSP/24/03 pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP a ZOZ MSWiA Poznań

24 marca 2003r.

21

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego a Komendą Wojewódzką PSP

09 lipca 2003r.

22

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP, Komendą Miejską PSP, Szkołą Aspirantów PSP a samodzielnym publicznym ZOZ MSWiA w Poznaniu w sprawie udziału karetki samodzielnego publicznego ZOZ MSWiA w KSRG na obszarze miasta Poznania, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego

30 grudnia 2003r.

23

Porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu a Komendą Wojewódzką PSP

12 marca 2004r.

24

Porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczeńśtwo"
w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Bazy Medycznego Sprzetu Dydaktycznego

21 października 2005r.

25

Umowa nr 36/2005 w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP a Ośrodkiem Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

28 listopada 2005r.

27

Umowa o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej

13 grudnia 2005r.

28

Porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Wojewodą Wielkopolskim dot. zlecenia Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP zapewnienia realizacji zadań Centrów Powiadamiania Ratunkowego w zakresie obsługi numeru 112

28 grudnia 2006r.

29

List Intencyjny pomiędzy KWP w Poznaniu, KW PSP
w Poznaniu, PZU S.A. Oddział w Poznaniu, Wielkopolskim Oddziałem SITP oraz Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu podpisany w celu udoskonalenia systemu prowadzenia dochodzeń w sprawach o pożary w Wielkopolsce

19 marca 2007r.

30

Porozumienie zawarte pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji oraz Komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu w sprawie powołania wspólnego zespołu dydaktycznego do spraw działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży odpoczywających na letnich obozach
i koloniach

05 lipca 2007r.

31

Porozumienie o zasadach współpracy pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Organizacjami Związkowymi szczebla wojewódzkiego działającymi w strukturach Komend PSP województwa wielkopolskiego

26 listopada 2007r.

32

Zasady przyznawania nagród z puli Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w części przeznaczonej dla Komendantów
i Zastępców Komendantów P/M PSP oraz wyróżniających
się strażaków z terenu województwa wielkopolskiego

26 listopada 2007r.

33

Porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Pleszewie
a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Pleszewie w sprawie udostępnienia ambulansu szpitalowi
na potrzeby ratowania w stanach nagłych życia i zdrowia mieszkańców powiatu pleszewskiego i innych osób przebywających na terenie powiatu. (Porozumienie zawarto przy akceptacji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP)

12 grudnia 2007r.

34

Porozumienie zawarte pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" w KW PSP w Poznaniu dotyczące zasad przyznawania dodatków motywacyjnych strażakom KW PSP w Poznaniu.

18 marca 2008r.

35

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
a Wielkopolskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej podpisane w dniu 07 maja 2008r.

07 maja 2008r.

36

Porozumienie zawarte pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Pełnomocnikiem spółki  "SOWINIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. w sprawie dobrowolnego wspomagania wielkopolskiego systemu ratowniczego w sytuacjach wyjątkowych sprzętem specjalistycznym do szybkiego transportu lotniczego

16 lutego 2009r.

 

 

37

List Intencyjny pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu a Komendą Straży Pożarnej w Hanowerze

26 maja 2009r.

38

Porozumienie w sprawie szkolenia obsad Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa przez Studentów sekcji języka angielskiego Kolegium Języków Obcych UAM zawarte pomiędzy Uniwersytetem im. A. Mickiewicza a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pozarnej w Poznaniu

05 czerwca 2009r.

39

Porozumienie zawarte w dniu 21 lipca 2009r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim  a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej  w sprawie przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz obsługi numeru alarmowego 112. 

21 lipca 2009r.
40 Porozumienie zawarte w dniu 14 stycznia 2011 roku o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 14 stycznia 2011 r.
41

Porozumienie zawarte w dniu 6 grudnia 2011 roku o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

6 grudnia 2011 r.
42 Porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego 30 grudnia 2011 r.
43 Porozumienie zawarte w dniu 27 marca 2013 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wielkopolskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych, kierowanych na numer alarmowy 112, obsłudze numeru alarmowego 112 oraz kwalifikacji zgłoszeń. 27 marca 2013 r.
44 Porozumienie zawarte w dniu 10.04.2013r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w sprawie rozwiązania wcześniej podpisanego porozumienia (wraz z aneksami) dot. organizacji i funkcjonowania CPR i WCPR 10 kwietnia 2013r.
45 Porozumienie zawarte w dniu 2.12.2015 roku pomiędzy Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu a Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu w sprawie współpracy w celu realizacji Projektu "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego" 2 grudnia 2015 r.
46 Porozumienie o współpracy między Komendą Wojewódzką a Fundacją ENEA a Stowarzyszeniem My50+ w ramach projektu p.n. ENEA dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeńswie.

29 marca

2018 r.

47 Porozumienie o współpracy między Wyższą Szkołą Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 3 lipca 2018 r.
48

Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania wyposażenia i utrzymania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w województwie wielkopolskim.

22 października 2018 r.

49

Porozumienie w sprawie organizacji i realizacji szkolenia podstawowego w zawodzie strażak między SA PSP w Poznaniu a KW PSP w Poznaniu

6 listopada 2018 r.

 

 

Wytworzył:
A.Nowaczewski
(2015-12-15)
Udostępnił:
Adam Nowaczewski
(2008-02-13 09:25:21)
Ostatnio zmodyfikował:
WO WO
(2018-11-06 09:58:47)
 
liczba odwiedzin: 1020325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X